Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Podsumowanie parlamentarnej działalności Andrzeja Gawrona

Szanowni Państwo.

Cztery lata temu, w 2015 roku zdecydowałem się na start w wyborach parlamentarnych. Zaufaniem obdarzyło mnie wtedy 9202 Wyborców. Zdałem sobie sprawę jak wielka to odpowiedzialność. Dlatego pracę parlamentarzysty traktowałem bardziej jako służbę, niż zwykle wykonywanie obowiązków. Czteroletnia kadencja dobiega końca, chcę zdać relację ze swojej aktywności. Relację, w formie pewnego skrótowego podsumowania moich działań na forum Sejmu jak i działań na rzecz naszych lokalnych społeczności.

 

Sejm VIII kadencji to do tej pory 86 posiedzeń. Jednym z podstawowych obowiązków Posła jest udział w głosowaniach. Zagłosowałem 7788 razy, to jest 95,92% wszystkich głosowań.

Zasadnicza część merytorycznej pracy Posła odbywa się w komisjach.

Przez całą kadencję pracowałem w komisjach stałych:

Komisji Gospodarki i Rozwoju (GOR)

Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Czasowo od 04-11-2016 do 06-12-2018 w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Gdy projekt ustawy jest bardziej skomplikowany i wymaga dużego nakładu pracy powołuje się podkomisję. Pracowałem w czterech podkomisjach. Byłem członkiem grup bilateralnych:

Polska-Stany Zjednoczone Zespół Parlamentarny

Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna

 

Pracowałem w 10 Zespołach Parlamentarnych, a praca we wszystkich Zespołach była dla mnie ważna chociaż cztery niżej wymienione traktowałem priorytetowo:

Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych - gdzie pełniłem funkcję przewodniczącego

Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II

Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Poselski Zespół na rzecz Nowej Konstytucji

Będąc posłem 10 razy byłem wyznaczany jako sprawozdawca komisji. Daje to 58 pozycję w stawce 460 posłów. Przedmiotem parlamentarnych sprawozdań są projekty aktów prawnych. Wpierw każde sprawozdanie jest przyjmowane przez komisję. Sprawozdawca wypracowane stanowisko przedstawia Wysokiej Izbie.

Lista wybranych ustaw, które przedstawiałem jako sprawozdawca komisji:

- Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

- Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw

- Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

- Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

- Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Statystyka poselska nie odzwierciedla w pełni podejmowanych działań daje jednak pewien obraz zakresu oraz intensywności pracy w parlamencie. Bilans podjętych działań daje mi dzisiaj niebywałą satysfakcję, tym bardziej, że w rankingu ilości zadawanych pytań w sprawach bieżących zajmuję drugie miejsce wśród wszystkich 460 Posłów. Możliwość zadania pytania ministrowi była dla mnie okazją do podejmowania aktualnych spraw, które zgłaszali wyborcy. Przykładowo podejmowane sprawy to: w sprawie źródeł finansowania fotowoltaiki, sprawie realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", w sprawie systemu wsparcia polskich wynalazców. Wystąpiłem 101 razy z mównicy na forum Sejmu, złożyłem 10 zapytań i 36 interpelacji poselskich m.inn.  w sprawie ułatwienia żołnierzom zawodowym dostępu do broni, w sprawie AFS afrykańskiego pomoru świń, w sprawie nieprawidłowego systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Odbyłem 57 spotkań z samorządowcami oraz grupami mieszkańców naszego rejonu. Pozostawałem w stałym kontakcie z wyborcami i przedstawicielami władz samorządowych.

Podejmowałem również zadania dotyczące bezpośrednio naszych lokalnych społeczności.

Byłem inicjatorem i pomysłodawcą imiennej poprawki do budżetu na rok 2018, dzięki czemu udało się zabezpieczyć kilkaset tysięcy złotych na sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających w naszym regionie. Zainicjowałem organizację Spartakiady "Florek" skierowanej do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w powiecie lubliniecki. W tym roku odbędzie się już trzecia edycja Spartakiady. Moje konsekwentne działania pozwoliły na naprawę dachu i montaż nowej windy w Sanatorium w Kochcicach na łączną kwotę 400 tysięcy złotych. Sukcesem zakończyły się negocjacje, dzięki którym do dyspozycji podróżnych korzystających z dworca PKP Lubliniec będą tablice informacyjne, infokioski oraz winda dla osób niepełnosprawnych. Koncentrowałem się również na efektywnym wspieraniu gmin powiatu lublinieckiego w zakresie pozyskiwania środków na budowę i modernizację dróg w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Ostatnio w obecności wojewody śląskiego przekazaliśmy na ręce samorządowców czeki na łączną kwotę 8 mln zł. Wspierałem harcerzy w ich aktywnych działaniach. Uczestniczyłem w szeregu uroczystości i w wydarzeniach ważnych dla naszego powiatu. Pomogłem w organizacji kilkudziesięciu wycieczek do Sejmu RP dla dzieci, młodzieży i stowarzyszeń. Wspierałem konkursy tematyczne organizowane w szkołach naszego powiatu.

To tylko wybrane zadania realizowane w czasie mojej czteroletniej kadencji. 

Muszę wspomnieć jeszcze o jednym z najważniejszych obszarów mojego działania - 1560 indywidualnych spraw podjętych przez Biuro Poselskie. Spotkania z mieszkańcami, konsultacje i rozmowy w najważniejszych dla ludzi sprawach. Porady prawne, interwencje w urzędach i instytucjach - także na szczeblu centralnym, obejmowanie nadzorem Ministra Sprawiedliwości toczących się już postępowań sądowych, pomoc w sprawach konsumenckich, pomoc w sporach zbiorowych, mediacjach.

Szanowni Państwo, dziękuję za każdy gest sympatii oraz dobre słowo. Jestem gotowy na to by  kontynuować i rozwijać działania na stanowisku Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałbym wykorzystać zdobyte doświadczenie z korzyścią dla Polski jak i naszych lokalnych wspólnot. Dziękując za współpracę całej społeczności powiatu lublinieckiego, wierzę, że będę mógł wspierać nasz obszar w kolejnych latach. To nie tylko pasja i bezcenne doświadczenie ale przede wszystkim służba dla Polski, służba dla Naszej Małej Ojczyzny.

Andrzej Gawron
Poseł na Sejm RP 

 

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony