Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Informacja

Serdecznie zachęcamy osoby w wieku 65 + do wzięcia udziału w DARMOWYM projekcie "Bracki Dom dla Seniorów w Bytomiu". Projekt polega na zapewnieniu osobom starszym bezpłatnej formy rehabilitacji i leczenia. Każdy uczestnik projektu otrzymuje wsparcie w zakresie opiekuńczym, leczniczym i edukacyjnym. Czas trwania projektu dla jednego uczestnika wynosi miesiąc. Codzienny pobyt trwa poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Ponadto zainteresowani nie muszą się martwić o dojazd do Domu Seniora, ponieważ każdego dnia nieodpłatnie odbierani są ze swojego miejsca zamieszkania, transportowani do Brackiego Domu Seniorów w Bytomiu i później odwożeni do domów.

  

ZAKRES WSPARCIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

1. OPIEKA

 • pobyt w specjalnie przystosowanych do potrzeb osób starszych i niesamodzielnych pomieszczeniach BDS w Bytomiu pod opieką opiekuna medycznego oraz pozostałych członków Zespołu Medycznego, 
 • codzienny udział w terapii zajęciowej mającej na celu podniesienie poziomu sprawności w zakresie fizycznym i psychologicznym, 
 • pełne wyżywienie – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad oraz podwieczorek),
 • organizacja czasu wolnego, 
 • DARMOWY transport uczestników projektu w godzinach porannych z miejsca zamieszkania do BDS w Bytomiu oraz w godzinach popołudniowych do miejsca zamieszkania.

2. LECZENIE

 • konsultacje lekarzy specjalistów – geriatry, lekarza chirurga ortopedy, neurologa, 
 • konsultacje psychologa, udział w terapii indywidualnej i/lub grupowej, 
 • konsultacje dietetyczne – prowadzenie indywidualnego planu żywienia,
 • rehabilitacja w zakresie: kinezyterapii, fizykoterapii, laseroterapii, terapii ultradźwiękami, światłolecznictwa,  elektroterapii,  masaży,   ćwiczeń   indywidualnych   oraz   ćwiczeń prowadzonych  w grupach,
 • opieka pielęgniarska,
 • konsultacje psychologa dla członków rodzin uczestników projektu.

3. EDUKACJA

 • dla uczestników projektu w zakresie radzenia sobie z niesamodzielnością oraz umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym po zakończeniu pobytu,
 • dla rodzin w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną oraz nabycia umiejętności prowadzenia dalszej terapii osoby niesamodzielnej w środowisku domowym.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU?

Rekrutowane do pobytu w Brackim Domu dla Seniorów są osoby spełniające ŁĄCZNIE następujące warunki: 

 • mają ukończony 65 rok życia,  
 • ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność  –  mają  problem  z  wykonywaniem  co  najmniej 1 czynności życia codziennego, 
 • zostali skierowani do BDS w Bytomiu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu, lekarzy specjalistów (neurolog, ortopeda, reumatolog, geriatra lub lekarz rehabilitacji medycznej) – skierowanie na podstawie druku Karta oceny świadczeniobiorcy (Dokumenty do pobrania - załacznik nr 1)
 • ich stan zdrowia został oceniony w skali Barthel na poziomie od 40 do 80 punktów – ocena dokonywana przez lekarza kierującego do Brackiego Domu dla Seniorów na podstawie druku Karta oceny świadczeniobiorcy (Dokumenty do pobrania - załącznik nr 1),  
 • są mieszkańcami miasta Bytom, Piekary Śląskie, a także powiatu tarnogórskiego oraz lublinieckiego.

Preferencje udziału w projekcie będą posiadały:

 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi,  
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,  
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, pod warunkiem że zakres wsparcia  dla  tych  osób  nie  będzie  powielał  działań,  które  dana  osoba  otrzymała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących. 

  

CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z POBYTU?

 

KROK 1 Zapoznać się zRegulaminem Organizacyjnym Brackiego Domu dla Seniorów w Bytomiu.

KROK 2 Zgromadzić następujące dokumenty: 

KROK 3 Dostarczyć  (osobiście lub pocztą tradycyjną/kurierską)  komplet  zgromadzonych  dokumentów do Przychodni Brackiej Bobrek (Bytom, ul. Konstytucji 89)  do  Pielęgniarki  Koordynująco - Nadzorującej, w celu zaewidencjonowania skierowania w kolejce oczekujących. 

KROK 4 Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie pacjent uzyskuje informację o terminie rozpoczęcia pobytu. W pierwszym dniu pobytu uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie o danych osobowych. 

Rekrutacja pacjentów prowadzona jest w trybie ciągłym od 16 kwietnia 2018 r. 

 

W RAZIE WYSTĄPIENIA TRUDNOŚCI ZE ZGROMADZENIEM DOKUMENTÓW PRACOWNICY GOPS KOSZĘCIN UDZIELĄ STOSOWNEJ POMOCY.

Wszystkie świadczenia realizowane w ramach Brackiego Domu dla Seniorów w Bytomiu są dla pacjenta oraz jego rodziny nieodpłatne.

  

WIĘCEJ INFORMACJI

Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.uniabracka.pl/zalozenia-projektu-2.html

Szczegółowych informacji na temat  Projektu udziela  Kierownik  Zespołu  Medycznego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.30 pod numem tel. 882 148 141.

 

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony