Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2015-02-12 13:59:03

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Gmina Koszęcin przystąpiła do opracowania strategicznego dokumentu - Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który umożliwi pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych przyczyniających się do ograniczenia emisji CO2, a także do ochrony powietrza na terenie Gminy, więcej >>tutaj<<
2015-02-12 13:05:06

PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Kończą się prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koszęcin Wykonawca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Koszęcin – Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski sp. jawna z siedzibą w Zielonej Górze, kończy prace nad w/w dokumentem. Na ostatniej sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca dokument został podjęty przez radę. Posiadanie przez Gminę dokumentu strategicznego, jakim jest PGN, otwiera drogę do pozyskania funduszy unijnych w latach 2015 – 2020 na cele związane z ograniczeniem emisji oraz zwiększeniem efektywności energetycznej budynków. Planowane działania obejmują termomodernizacje i remonty budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Koszęcin, Strzebiń, Cieszowa, Rusinowice, Sadów i Wierzbie. Ponadto, zaplanowane są budowy ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych: Koszęcin-Wierzbie, Koszęcin-Brusiek, Strzebiń-Łazy, Rusinowice-Piłka, Bukowiec-Strzebiń-Koszęcin oraz ścieżka pieszo-rowerowa w miejscowości Cieszowa. Ponadto gmina Koszęcin będzie brała udział w dużej inwestycji pt: „Budowa zintegrowanych węzłów Park & Ride i Bike & Ride na trenie Powiatu Lublinieckiego w miejscowościach: Lubliniec, Ciasna, Herby wraz z budową łączących je dróg rowerowych w gminach: Ciasna, Pawonków, Herby, Lubliniec, Koszęcin, Kochanowice”. Projekt przewiduje budowę 3 centrów przesiadkowych w miejscowości Lubliniec, Ciasna i Herby pełniących funkcje węzła przesiadkowego. Do centrów przesiadkowych mają być doprowadzone drogi rowerowe, a jedna z nich będzie biec właśnie przez Gminę Koszęcin. W ramach poprawy bezpieczeństwa oraz ograniczania zużycia energii elektrycznej, na terenie całej gminy planuje się stopniową modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego oraz w budynkach użyteczności publicznej na wykonane w technolog LED. Wszelkie działania finansowane będą ze środków własnych gminy oraz ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej (UE). Skuteczna realizacja w/w działań jest w znacznym stopniu uwarunkowana pozyskaniem zewnętrznych form wsparcia finansowego. Podjęte działania wpłyną na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koszęcin, a co się z tym wiąże – komfortu życia jej Mieszkańców. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koszęcin współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Szanowni Państwo, Gmina Koszęcin przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan ten umożliwi Gminie, między innymi, pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych przyczyniających się do ograniczenia emisji CO2, a także do ochrony powietrza na terenie Państwa miejsca zamieszkania. Główne cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, to: -redukcja gazów cieplarnianych, -zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, -podniesienie efektywności energetycznej, dzięki redukcji zużycia energii finalnej. Korzyści płynące z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: -poprawa jakości powietrza, -oszczędność w zużyciu energii, -możliwość pozyskania środków na działania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, -wypracowanie możliwości wsparcia dla wskazanych działań. W momencie uchwalenia dokumentu przez Radę Gminy, stanie się on dokumentem strategicznym, pomagającym w zrównoważonym rozwoju naszej Gminy. Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koszęcin jest Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski sp. j., z siedzibą w Zielonej Górze. Kontakt: Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski sp.j. ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra, tel. 668 229 533 e-mail: pgn.koszecin@ekoventus.pl Wykonawca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski sp.j. z siedzibą w Zielonej Górze, informuje iż 2 marca 2015 r. uzyskał uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, a 10 marca Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koszęcin, zgodnie z art. 48 ust. 1 i art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.). Opinia PWIS Katowice
2015-02-12 12:38:17

Kolędowy wieczór wyborczy w UTW

28 stycznia 2015 roku tradycyjnie już słuchacze UTW spotkali się w świątecznej atmosferze, aby „śpiewająco” pożegnać czas kolędowy. Tym razem jednak pożegnania czas nadszedł także dla dotychczasowej Rady Słuchaczy pod przewodnictwem Teresy Kołodziej, która po pięciu latach działalności złożyła rezygnację z dalszej pracy. Dyrektor Domu Kultury i zebrani studenci przyjęli rezygnację i podziękowali ustępującym za wkład pracy w powstanie i rozwój naszego UTW. W skład Rady Słuchaczy w latach 2010 – 2015 wchodzili: Przewodnicząca Rady Słuchaczy Teresa Kołodziej Z-ca przew. Aniela Jaroń Sekretarz Urszula Huć Skarbnik Barbara Cierpka Członkowie: Łucja Beksa, Beata Konopka, Maria Widera Kronikarz: Halina Laska - Pawelska Spotkanie zakończyły wybory do nowej Rady UTW, w której pracę podejmą: Gabriela Helisz, Alina Cybulska, Renata Rudek, Joanna Strzałka, Janina Susza, Irena Łukiewska i Halina Laska Pawelska. Łucja Szymków i Danuta Hupert pozostają jako organizatorki sekcji rowerowej.
2015-02-12 12:31:50

Skauting w Koszęcinie? Dlaczego nie!

Jesteś młody? Jesteś aktywny? Lubisz wyzwania? Mierzi Cię bylejakość promowana przez Internet i środki masowego przekazu? Bliskie Ci są wartości chrześcijańskie i chciałbyś je szerzyć w swoim życiu? Zrób coś wyjątkowego i wstąp do zastępu skautów! Czym jest skauting? Metoda skautowa wzięła się z głęboko pedagogicznej intuicji angielskiego generała lorda Roberta Stephensona Smitha Baden-Powella. W 1899 roku publikuje książkę zatytułowaną \"Pomoc dla zwiadowców\" przeznaczoną dla zwiadowców armii brytyjskiej. Po powrocie do Londynu zaskakuje go fakt, że jego książka używana jest przez młodych ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z armią i którzy stawiają mu mnóstwo pytań, wymagających długich odpowiedzi. Pracując nieustannie nad tym tematem, zbiera dwudziestu chłopców z różnych warstw społecznych i tworzy z nich siedmioosobowe ekipy, zwane zastępami, kierowane przez jednego z nich. Po tym obozie B.P. publikuje książkę \"Skauting dla chłopców\". Ten podręcznik \"patriotyzmu w szkole przyrody i nauce lasu\" zostaje błyskawicznie sprzedany w milionach egzemplarzy. Ojciec Sevin, francuski jezuita, będąc pod wrażeniem metody opracowanej przez Banden- Powella, pisze książkę po tytułem \"Skauting, studium dokumentalne i zastosowanie\". W 1920 roku zakłada \"Skautów Francji\" po uprzednim przedstawieniu biskupom katolickiej wersji metody skautowej. Dla ojca Sevin bowiem skaut jest chrześcijaninem, którego najgorętszym pragnieniem jest szerzenie wokół siebie Królestwa Chrystusowego. Ojciec Sevin nadaje jednoznaczny chrześcijański sens zastępowi, rozwija badenpowellowską ideę dobrego uczynku jako służby chrześcijańskiej. Urzeczywistnia również pomysł zakorzenienia skautingu we wspólnocie Kościoła. Zastęp staje się grupą skautów, którzy są braćmi w Chrystusie. Wychowanie poprzez metodę skautową dostarczy, tak w Polsce, jak w innych krajach, wspaniałych owoców w okresie międzywojennym. Harcerstwo tak solidnie kształtuje charaktery, że prędko zdobywa w społeczeństwie ogromny prestiż, a żeby zapisać dziecko do drużyny harcerskiej trzeba czekać w kolejce. Działalność harcerstwa i skautów zostaje zahamowana przez władze komunistyczne, a odradza się w latach 80-tych XX w. Wtedy też w Polsce powstaje ruch harcerstwa katolickiego, przekształcony w 1989 roku w Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego \"Zawisza\", które w 1995 roku przyłącza się do wielkiej rodziny Skautingu Europejskiego. Tradycja skautowa w duchu katolicyzmu ma niemal stuletnią tradycję i opiera się na 3 podstawowych zasadach: 1. Obowiązki Harcerza rozpoczynają się w domu. 2. Harcerz jest wierny swojej Ojczyźnie i działa na rzecz jedności i braterstwa w Europie. 3. Harcerz - Syn Chrześcijaństwa - jest dumny ze swej wiary: pracuje sumiennie, aby ustanowić Królestwo Chrystusa w całym swoim życiu i świecie, który go otacza. W dużym uproszczeniu, Skauci Europy to ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców, którzy pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody. Ruch jednoczy młodych z różnych krajów Europy, mających te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe i pedagogikę. Skauting ma na celu dostarczyć każdemu młodemu człowiekowi możliwość osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowiu i sprawności fizycznej, zmyśle praktycznym, kształceniu charakteru, zmyśle służby oraz życiu religijnym. Skauci Europy to ruch istniejący w 20 krajach Europy, skupiający organizacje katolickie, protestanckie i prawosławne. Jest to organizacja ucząca przez działanie i dzieli swoją strukturę na trzy gałęzie wiekowe: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat). Skauci Europy współpracują ściśle z pozostałymi organizacjami harcerskimi w Polsce (ZHP, ZHR, SH), podejmując wspólne inicjatywy i służby przy różnych okazjach (np. uroczystości państwowe, Dzień Papieski). Wspólnie wszystkie organizacje harcerskie są tradycyjnie obejmowane honorowym patronatem przez Prezydenta RP. Na gruncie międzynarodowym Skauci Europy są organizacją pozarządową biorącą aktywny udział w inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego, mając status doradczy przy Radzie Europy, zabierając głos w sprawach młodzieży, rodziny i wychowania. To braterstwo światowe konkretyzuje się przez wspólne obozy drużyn, wędrówki, zjazdy i spotkania skautów z różnych krajów oraz przez wielkie zloty międzynarodowe. Te zloty noszą nazwę Eurojam. Ostatni zlot miał miejsce w sierpniu ubiegłego roku w francuskiej Normandii i wzięło w nim udział 1700 skatów z Polski pod opieką 20 księży. Ogółem podczas zlotu spotkało się aż 14 000 skautów z 18 krajów Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady (zobacz relacje na YouTube -> EUROJAM 2014). Zalety skautingu oraz coraz większe zainteresowanie młodzieży i osób dorosłych tą formą organizowania się dotarły także do Koszęcina. Stąd zrodziła sie inicjatywa uformowania grupy skautów także na naszym terenie. Za punkt odniesienia mógłby posłużyć zastęp \"Wilk\" działający w pobliskich Psarach, na którego zbiórce stawił sie już jeden uczeń koszęcińskiego gimnazjum. Inicjatywa założenia takiego zastępu w Koszęcinie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W koszęcińskim gimnazjum powstała nawet gazetka dotyczącą idei skautingu. Działalność koszęcińskiego zastępu, podobnie jak innych młodych członków organizacji Skauci Europy opierałaby sie na zagospodarowaniu czasu młodzieży poprzez harce, obozy i zimowiska. Progi szeregu są otwarte zarówno na chłopców jak i na dziewczęta, którzy nie boją się wyzwań i przygód. Zastępy skautów w Koszęcinie nie będą mogły się zawiązać bez wsparcia osób dorosłych. Dlatego zapraszamy wszystkie osoby lubiące prace z młodzieżą, posiadające doświadczenie i zapał, do współtworzenia tego szlachetnego przedsięwzięcia. Czuwaj! Zgłoszenia młodzieży i osób chętnych do sprawowania opieki nad zastępem prosimy o kontakt pod adresem mailowym redakcji Echa Gminy Koszęcin: echogmniy@op.pl Formacja skautów \"Wilki\" działająca w Psarach Szeregi Skautów Europy są otwarte zarówno na chłopców jak i na dziewczęta.
2015-02-04 07:07:07

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA LUB PUBLICZNEJ INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KOSZĘCIN, DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ PRZYZNANIA KAŻDEMU KRYTERIUM OKREŚLONEJ LICZBY PUNKTÓW Zarządzenie (kliknij...) Projekt uchwały (kliknij...) ..
2015-02-04 06:53:50

Kto ma odśnieżyć chodnik?

Zima za oknem, a wśród mieszkańców wciąż pojawiają się pytania dotyczące odpowiedzialności za jej skutki. Chodzi przede wszystkim o obowiązek odśnieżania chodników, ulic oraz usuwania tworzących się na dachach sopli. Dlatego przypominamy, że nie za wszystkie z w/w kwestii odpowiedzialny jest zarządca, którym w naszym wypadku jest Urząd Gminy. To właściciel posesji odpowiada za dbałość o biegnący przy niej chodnik. Każdy teren ma swojego właściciela lub zarządcę, i to on odpowiada za jego utrzymanie. Podobnie jest w przypadku chodników. Właściciel nieruchomości wzdłuż której przebiega chodnik musi zapewnić jego utrzymanie w czystości i porządku, przez co rozumiemy uprzątanie błota, śniegu i lodu. W wypadku gdy chodnik jest śliski – posypanie go piachem. Za odcinki nieprzylegające do posesji/ nieruchomości odpowiada zarządca drogi, w tym wypadku Wójt. Śnieg z chodnika należy usunąć na trawnik przylegający do posesji, w sposób niezagrażający przechodniom. Nie należy usuwać śniegu i błota na biegnącą wzdłuż chodnika jezdnię. Przez właściciela nieruchomości rozumiemy także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz najemców np. lokali umiejscowionych przy chodniku. Za niedopełnienie obowiązku utrzymania w czystość chodnika, właściciel przylegającej nieruchomości może zapłacić grzywnę w wysokości do 5 tys. zł. W obliczu polskiego prawa tego typu zaniedbanie jest traktowane jako wykroczenie, za które policja lub straż miejska ma obowiązek wystawić mandat karny. Właściciel nieruchomości ma obowiązek usunięcia połaci śniegu i sopli zwisających z dachu. Płaty śniegu i sople na dachu nieruchomości umiejscowionej w pobliżu ruchu pieszych, podobnie jak oblodzony i zaśnieżony chodnik, zagrażają życiu i zdrowiu przechodniów. W wypadku groźnych płatów śniegu lub sopli lodu do obowiązku właściciela należy ich niezwłoczne zabezpieczenie i usunięcie. Trzeba pamiętać, że za wszelaki uszczerbek za zdrowiu pieszego lub uszkodzenia przedmiotów/ pojazdów spowodowane tego typu zaniedbaniem odpowiada właściciel nieruchomości. Przechodzień który doznał uszczerbku na zdrowiu lub uszkodził przedmiot/ pojazd w wyniku wypadku spowodowanego oblodzoną powierzchnią chodnika/ zdarzenia ze spadającym soplem, ma prawo domagać się od właściciela naprawy lub rekompensaty szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym. Za stan dróg odpowiada ich zarządca/ właściciel. Dbałość o stan drogi leży w gestii jej właściciela bądź zarządcy. W przypadku drogi gminnej organem odpowiedzialnym za jej utrzymanie są władze gminy. Do ich zadań należy regularne odśnieżanie i posypywanie solą dróg. W razie wypadku spowodowanego zaniedbaniem drogi, osoba poszkodowana może się domagać odszkodowania od organu zarządzającego daną drogą.(KI) Tekst został sporządzony na podstawie art. „Kto odpowiada za odśnieżanie chodnika i usuwanie sopli z posesji” w Dziennik Gazeta Prawna z 2 stycznia 2014r. Nr 1 (3642)
2015-02-01 23:00:00

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Koszęcin.

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Koszęcin. Ogłoszenie Sprawozdanie Wzór oferty Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ..
2015-01-31 14:16:52

Świętowali 15-lecie istnienia

29 stycznia koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Strzebinia obchodziło Jubileusz 15-lecia istnienia. Obchody święta miały miejsce w Domu Kultury w Strzebiniu - głównym miejscu spotkań strzebińskich emerytów, a przybyło na nie ponad 80-ciu dostojnych jubilatów. Chociaż koło istnieje dopiero 15 lat, podczas części oficjalnej Jubileuszu nie zabrakło wielu słów uznania i gratulacji dla jego członków, dzięki którym związek nie tylko działa ale także prężnie się rozwija, będąc przykładem dla lokalnego społeczeństwa na możliwości i zalety integracji, która może sprawić wiele radości, szczególnie na emeryturze. Na ręce przewodniczącej koła Jadwigi Rachwał wpłynęły gratulacje z strony Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który w sposób szczególny docenił działalność koła, m.in. członkowie, którzy działają w kole 15, 20, 25 i 30 lat otrzymali wyróżnienia za wieloletnie członkowstwo. Były to panie: Marta Pająk, Izabela Sałajczyk, Helena Waloszek i Ewa Kopeć oraz pan Godfryd Gajda, którzy przystąpili do koszęcińskiego związku jeszcze przed założeniem koła w Strzebiniu. Nie zabrakło także gratulacji od Wójta Gminy Koszęcin, który pomimo, że nie mógł się stawić osobiście na obchodach Jubileuszu, zawsze bardzo chętnie wspiera inicjatywy koła. Z okazji Jubileuszu jako prezent przekazał kołu projekt ich własnego logo, którego dotychczas nie posiadali. Gratulowała i dziękowała również dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek, która współpracuje z kołem od początku jego istnienia. Po oficjalnych wystąpieniach i sentymentalnych wspomnieniach z 15 lat działalności koła przyszedł czas na szampana i uroczyste odśpiewanie \"Sto lat\". Zaraz później zespół \"Akcentis\" rozpoczął zabawę taneczną, i co ciekawe od pierwszej piosenki parkiet był pełny. Jubilaci bawili się świetnie do późnych godzin wieczornych. Przewodnicząca koła wraz z cały zarządem pragnie podziękować za pomoc finansową oraz wsparcie przy organizacji Jubileuszu Wójtowi Gminy Koszęcin Grzegorzowi Ziaja, Januszowi i Kornelii Maruszczyk oraz dyrektor Domu Kultury Renacie Pyrek.
2015-01-26 08:03:13

PLAN FERII ZIMOWYCH 2015

FERIE 2015 DOM SPOTKAŃ WIEJSKICH W RUSINOWICACH I TYDZIEŃ 2.02 - 10:00 - Spotkanie z bajką 2.02 - 10:00 - Spotkanie chętnych do gry w szachy 3.02 - 16:00 - Spotkanie z przyrodnikiem 4.02 - 10:00 - Zajęcia plastyczne 5.02 - 10:00 - Wykonywanie kwiatów z bibuły 6.02 - 10:00 -Turniej tenisa stołowego -Szkoła Podstawowa II TYDZIEŃ 9.02 - 14:00 - Wykonywanie kwiatów z bibuły 10.02 - 10:00 - Turniej tenisa stołowego - Gimnazjum 11.02 - 10:00 - Zajęcia plastyczne 12.02 - 16:00 - 19:00 - Bal przebierańców CODZIENNIE W GODZ. 8:00 - 16:00 ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI, KOMPUTERÓW, GIER PLANSZOWYCH ORAZ TENISA STOŁOWEGO. PROSIMY O PRZYNOSZENIE OBUWIA ZAMIENNEGO! Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież z Gminy Koszęcin do udziału w feriach organizowanych przez Dom Kultury w Strzebiniu i Koszęcinie oraz Dom Spotkań Wiejskich w Rusinowicach. FERIE 2015 DOM SPOTKAŃ WIEJSKICH W RUSINOWICACH I TYDZIEŃ 2.02 - 10:00 - Spotkanie z bajką 2.02 - 10:00 - Spotkanie chętnych do gry w szachy 3.02 - 16:00 - Spotkanie z przyrodnikiem 4.02 - 10:00 - Zajęcia plastyczne 5.02 - 10:00 - Wykonywanie kwiatów z bibuły 6.02 - 10:00 -Turniej tenisa stołowego -Szkoła Podstawowa II TYDZIEŃ 9.02 - 14:00 - Wykonywanie kwiatów z bibuły 10.02 - 10:00 - Turniej tenisa stołowego - Gimnazjum 11.02 - 10:00 - Zajęcia plastyczne 12.02 - 16:00 - 19:00 - Bal przebierańców CODZIENNIE W GODZ. 8:00 - 16:00 ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI, KOMPUTERÓW, GIER PLANSZOWYCH ORAZ TENISA STOŁOWEGO. PROSIMY O PRZYNOSZENIE OBUWIA ZAMIENNEGO!

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony